Отдел Централизирана обработка и каталогизация на библиотечните материали

    Тук се създават, допълват и обновяват фондоветe на Общинска библиотека Горна Оряховица и 13 читалищни библиотеки, функциониращи на територията на Община Горна Оряховица. Ежегодно във фонда се регистрират около 1300 екземпляра книжни и некнижни носители на информация.
    В отдела се обработва и каталогизира целият фонд на 14-те библиотеки, съставящи Централизираната библиотечна система на общината. Поддържа системата от каталози в традиционен и електронен вариант. Отразената в тях информация достига точно и бързо до всички потребители.
    От 2004 година отделът регистрира електронно всички новопостъпили библиотечни документи в Своден eлектронен каталог и електронна Инвентарна книга. Води цялата документация по придобиване и отчисляване на библиотечни документи. Попълва електронна Сводна книга за движение на библиотечния фонд, който наброява 225801 библиотечни единици.
    В отдела е извършена основна редакция на азбучния каталог като важна предварителна подготовка за въвеждането на автоматизирана система за обработка на библиотечни материали.
    До 2010 ретроспективно са въведени всички библиотечни документи на български език, съставляващи фонда на Общинска библиотека и фондовете на библиотеките от Централизираната библиотечна система постъпили след 1976 г.